Cheng Thomas 青雲雲海宮粉絲團 LINE Mail youtube

青雲妙語

標題 【老天無口 借事開口】鄭老師讀後心得分享-1060724
發表者 青雲雲海宮 (2017-07-25 14:44:27) IP 36.231.55.152
內容 鄭老師讀後心得分享-1060724【老天無口 借事開口】


這個標題說得真好、{天}本來無口、焉能說話?只因為眾生仰望蒼天、一望無垠、浩瀚如海、所產生的敬畏之心、自古皆然、都知敬天。上天垂憐、俯視眾生、萬般皆苦、削去苦難、使得風調雨順、國泰民安、物產豐收、家有吉慶、就是開口。{以戒定慧、滅貪瞋癡}。

{戒} 古聖先賢所遺留下來儀軌傳承、當須依循不廢、再以適合現代方式、稍作修改、以符合時代潮流。如今立法院時常修改過時律法、而天律法亦復如是、可以略微改變以符合時代需求、這就是要依軌而行稱作{戒}。沒有戒律、如何奉行?{定} 身心當定、善智慧即開、解脫非難、眾生皆能夠覺悟而明白天下事理、不再沉淪。對於古聖先賢所遺留之儀規律法、當需奉行不懈、不渴望心懷否定、否則以何為依據行修呢?{慧} 瀏覽三教經典、儀軌、戒律等,了知其中精妙實義、在在牢記、融會貫通、依教奉行、以八正道、修向正道、方才究竟。{滅貪瞋癡} 不起貢高我慢之心、不起大妄語、對人對事不起瞋恨不滿之心、對己要落實修正法之事、勿毀謗批評各宗各教派、融合一體、和諧相處、互相包容、對各宗各派之儀軌方式、都要尊重。{以聞思修、入三摩地}

{聞},指聽聞教法;{思},指思惟義理;{修},指修行。

而聞慧、思慧、修慧等三慧,即為經由聞、思、修而成之智慧。

此三慧乃佛法修行之次第,聞慧者,聞他人說教法而得之智慧;思慧者,自我思惟而得之智慧;修慧者,實地修行而得之智慧。{三摩地}。

意譯為等持、正定、定意、調直定、正心行處。即遠離惛沈掉舉,心專住一境之精神作用。三摩地之語義諸多,若於說一切有部中,為十大地法之一,與一切心、心所法相應,通於定、散,亦通於善、惡、無記之三性,而無別體。於經量部,心之一境相續而轉,稱為三摩地。行者住於三摩地,觀想凝照,智慧明朗,即能斷除一切煩惱而證得真理。金剛經云:云何應住?云何降伏其心?

母娘云: 修道無他。還全本來面目而已。精神從何處散出。還從何處收來。

金剛經云:破除四相、除去妄想執著、離相離念、證果離相等……

六祖壇經:教導向內觀察自心(佛心)、明心見性、當下證悟、即心即佛、生佛一如、無差別相。拜神拜佛、膜拜雕像、乃是神佛慈悲眾生無知無明、沒有善智慧、不親眼見神佛雕像則不相信、故神佛慈悲、先以雕刻神佛之相使眾生心生歡喜而敬拜、當深入善門後、則明白神佛本無形無相、只是相應而已。修行者當先懺悔往昔所造諸罪業、行功立德、三輪體空布施、沒有對價關係、才是真布施。鄭老師讀天懿慈惠堂劉堂主貼文後有感。


回上頁

會員登入
帳號
密碼

忘記密碼? 註冊