Cheng Thomas 青雲雲海宮粉絲團 LINE Mail youtube

課程資料

標題 金剛般若波羅蜜經詳解 {36}
發表者 青雲雲海宮 (2015-02-03 15:18:06) IP 125.227.236.37
內容 金剛般若波羅蜜經詳解 {36}{如理實見分第五 }須菩提。於意云何。可以身相。見如來不。不也。世尊。不可以身相得見如來。何以故。如來所說身相。即非身相。佛告須菩提。凡所有相。皆是虛妄。若見諸相非相。則見如來。

第五段是說悟如如理,實見如來。戊三、堅釋伏疑 (分二)

己一、釋因生疑

須菩提。於意云何。可以身相。見如來不。不也。世尊。不可以身相得見如來。何以故。如來所說身相。即非身相。疑問一、.不可以身相見如來。

戊三、監釋伏疑。就是要兼代解釋疑問。再分二科。

己一、釋因生疑。此科解釋因{無住行施}所生疑惑。

此時眾生起疑、此眾生為{初發}菩提心的菩薩,一聽無住行施、則起疑、佛則替他釋疑。{上施}、為上供養諸佛、諸佛是無漏之果、我等種此無漏之因、何以不可{住相}呢?

若眾生上施諸佛一著相、則無法證得如來法身。

若證佛果、當證法身佛果,非證應化身佛果,此又生另一疑問二。疑問二、不可著應化身佛相。

因應化身、乃應凡夫二乘之機、顯化士現之相、此乃無常法、隨因緣起滅、至涅槃後則無相。己二、防轉成疑。

庚一、防報相可住疑。

不可著報身佛相、雖然報身佛修無漏之因、證得無漏果,打亦不可著此報身佛相、因報身佛依法身所現之相,是應十地菩薩的機、所顯出報身佛相、仍然是虛妄之相。疑問三。此時又再生疑。如此一說、則無有一佛? 非也、法身佛是存在的。捨去應身佛相、遠離報身佛相後、才可證得{法身}如來。

須菩提所面對的相就是報身佛相。是修無漏之因、證得無漏佛果。如來真性佛也。色身是相,法身是性。如來說:丈六身相,特大圓鏡智,所現影像耳,非真實法身相,不特佛相如是,凡一切人物所有之相,皆屬虛妄,若不執諸相為實相,而見諸相即非相,則知色身中具有法身,則見自性如來矣。修者聽了『無住布施』,心中生疑,布施有『上施諸佛,下施眾生』,上施諸佛就是要『供養諸佛』,供養就是『布施』。下施眾生不可『著相』已明白,因為眾生是個『凡夫』,若一著了『眾生相』就是心中有差別而不平等,次為『有漏因』。若是向上供養諸佛是『種無漏之因』,何以不能『住相』呢?此時若一著相供養諸佛,就無法證得『如來法身』。若是有相即無法證得『法身佛果』,而是不是要證 得『應身佛果』。此應化身是應『凡夫二乘』之機而顯化的身相。故不可執著此相。此為無常生滅法,並非永恆不滅。應化二身皆虛相,非佛法身。『報身佛』是常住的,報身佛是修無漏之因,證得無漏果,亦不可執著此相,此相是為應『十地菩薩』的機,而顯化出來的相,仍然是個虛妄之相。若是如此,豈不 是沒有『佛』了,一切相皆不可執著。又會起疑? 並非沒佛! 只是不可有『應化身』著相的佛,不可有『報身』著相的佛,如此才可證得『法身如來』。己二、防轉成疑 (分二)

庚一、防報相可住疑

佛告須菩提。凡所有相。皆是虛妄。

度生布施,固不可著相也。恐意中或執一佛相。故本段復以諸相非相破之。學佛者,最難破相,若是連佛相,法相等全都要破除,那要如何去學佛呢?心中會起疑問?既然連應身佛相也要破,不能著相,因為『凡所有相,皆是虛妄』,因為佛與佛是平等的,佛的法身沒有二個,故不可執著應身佛相,若一執著,就是錯誤。如來真身。本無生滅。湛然常住。凡相各別。

故云若見諸相非相。即見如來。頌曰。凡相滅時性不滅。真如覺體離塵埃。了悟斷常根果別。此名佛眼見如來。如來所說身相。非是真實。故云即非身相。謂無有真實身相也。須菩提欲人人見自性佛。所以有即非身相之說。色身是相。中無真實之體。故云皆是虛妄。法身非相。卻有真如本體寓乎其中。若見諸相非相。是見色身中有法身。見自性中有如來。而如來豈可外求。即吾性見矣。壇經云。佛即是性。離性無別佛。歡迎瀏覽本宮網址: http://www.goldenmom.org{待續}


回上頁

會員登入
帳號
密碼

忘記密碼? 註冊